Blog

Tổng sản phẩm quốc gia là gì?

Tổng sản phẩm quốc gia là gì?

Tổng sản phẩm quốc dân là gì? GNP là ước tính tổng giá trị sản phẩm và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong một quốc gia trong một thời kỳ nhất định, bất kể về nơi chúng được tạo ra. Giá trị này bao gồm giá trị bằng tiền của tất cả …

  • #